fbpx

Algemene voorwaarden & privacy

Privacyverklaring

Hieronder staat hoe wij met uw gegevens omgaan:
 als u via onze website contact met ons opneemt of een fietstour boekt, bewaren
wij de door u ingevulde persoonsgegevens maximaal 24 maanden.
 deze persoonsgegevens gebruiken we om u:
 te kunnen bellen, whatsappen of mailen over de fietstour die u wilt boeken /
geboekt heeft.
 na afloop van de tour te benaderen om ons een review te geven
 tijdens de fietstours nemen wij soms foto’s om deze op onze website, op
Facebook of Tripadvisor te plaatsen. Als u niet wilt dat u (herkenbaar) op de foto
komt, maakt u dit vooraf of tijdens de fietstour aan de gids kenbaar.

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van NYMA Tours. Het postadres van
NYMA Tours is Stikke Hezelstraat 8, 6511JX  Nijmegen, met het KvK-nummer
80629318. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@nymatours.com, +31 (0) 639229908.
NYMA Tours heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt
ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de
reservering of aanvraag van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere reservering of aanvraag bij
NYMA Tours en u. NYMA Tours zal deze algemene voorwaarden op verzoek
kosteloos aan u toezenden. Deze zijn online inzichtelijk op www.nymatours.com.

Artikel 2 – Reservering
1. Bij NYMA Tours kunt u een fietstour boeken. Een reservering komt tot stand
wanneer u op een van onderstaande manieren laat blijken met de reservering of
aanvraag in te stemmen. Dit kan via een online boeking of telefonische
reservering.
2. Een online reservering is definitief als u van ons een bevestiging heeft gekregen.
3. Een telefonische reservering is definitief wanneer dit telefonisch wordt
doorgegeven
4. U wordt verantwoordelijk gesteld voor het volledig en naar juistheid invullen van
het boekingsformulier.
5. Degene die boekt draagt de verantwoordelijkheid van de mede-deelnemers van
een geboekte fietstour zoals uiteengezet in deze voorwaarden.
6. Wanneer een dienst van NYMA Tours is geboekt via een partner, blijven de
algemene voorwaarden van NYMA Tours van toepassing.

Artikel 3 – Prijs
1. Gehanteerde prijzen voor de tours, worden getoond op de website. Deze prijzen
zijn leidend maar zijn onder voorbehoud van eventuele zet- of drukfouten.
2. NYMA Tours mag de prijs tussentijds aanpassen bijvoorbeeld als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de boeking of reservering.

Artikel 4 – Betaling en incassokosten
1. Betaling dient voorafgaand aan de fietstour te worden voldaan.
2. Betaling moet worden voldaan middels overboeking of contant geld.
3. Groepen of bedrijven kunnen ook middels een factuur betalen.
4. Als u de factuur niet op tijd betaalt, bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan
de wettelijke rente (consument) of de wettelijke handelsrente (onderneming)
verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het
moment van verzuim tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
5. Als u in verzuim bent, dan bent u alle buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd aan NYMA Tours. Bij een factuurbedrag tot €300 zullen deze
kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als
volgt:
 15% over de eerste €2500;
 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000

Artikel 5 – Fietstours
1. NYMA Tours behoudt zich het recht voor om de data van fietstours aan te
passen en de routes aan te passen.
2. Tijdens de ‘Stadstours’ kunnen meerdere personen deelnemen. Dit betekent dat u
niet altijd uitsluitend met een eigen gezelschap deelneemt aan de tour.
3. Een ‘Privé Fietstour’ houdt in dat deelname altijd uitsluitend met eigen gezelschap
is. Deze worden altijd via het contactformulier geboekt. Gidsen die worden
ingewerkt kunnen wel deelnemen aan de Privé Fietstour.

Artikel 6 – Gebruik fietsen
1. U en mede-deelnemers vergewissen zich van de goede staat van de fiets bij start
tour en dienen de fietsen in dezelfde staat terug te brengen.
2. Als een sleutel van een fiets is kwijt geraakt wordt er €25 euro van de eventuele
waarborgsom ingehouden door NYMA Tours. Indien er in geval van een
fietstour vooraf geen waarborgsom is voldaan, worden deze kosten achteraf in
rekening gebracht.
3. Bij diefstal wordt de nieuwprijs per gestolen fiets in rekening gebracht en bent u
verplicht aangifte te doen en NYMA Tours direct telefonisch op hoogte te
stellen via telefoonnummer: +31 (0)639229908
4. Indien er schade is ontstaan tijdens tour en het bedrag van de schade hoger is
dan de waarborgsom, dient de u dit bijkomende bedrag direct te voldoen. Indien
er schade is ontstaan die gelijk of lager is dan de waarborgsom, zal deze worden
ingehouden van de waarborgsom. U bent gehouden de schade of ongeval
onmiddellijk telefonisch via+31 (0)639229908 te melden aan NYMA Tours
en in ieder geval bij het inleveren van de fiets.
5. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle (verkeers-)regels. Boetes
zijn te allen tijde voor eigen rekening.
6. NYMA Tours heeft geen verzekering afgesloten ten behoeve van ongevallen
of diefstal. U dient hiervan op de hoogte te zijn en hier eventueel zelf voor zorg te
dragen.

Artikel 7 – Annuleringen
1. Als u een fiets tour wilt annuleren vragen wij u om uiterlijk 7 dagen voor aanvang
van de tour telefonisch +31 (0)639229908. Neemt u later contact met ons op,
dan brengen wij 100% van de kosten voor de fiets tour in rekening.
2. Als u bij ons een arrangement hebt geboekt en dit wilt annuleren, vragen wij u
uiterlijk 7 dagen uur van tevoren dit telefonisch aan ons door te geven via: +31
(0)639229908. Aangezien wij samenwerken met restaurants en andere
bedrijven, is het helaas niet mogelijk om korter dan 7 dagen van tevoren te
annuleren. Annuleert u uw Boeking later, dan brengen wij 50% van het bedrag
van uw arrangement in rekening.

Artikel 8 – Opschorting, ontbinding
1. NYMA Tours mag de Boeking opschorten als hij door omstandigheden (die
buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn
verplichtingen niet kan nakomen.
2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de Boeking ontbinden voor
het deel dat nog niet is nagekomen.
3. NYMA Tours mag nakoming van de Boeking opschorten of ontbinden als u
uw verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. U moet NYMA
Tours dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1. Door regulier goed en zorgvuldig onderhoud te plegen, proberen wij onze
fietstours zo veilig mogelijk te houden.
2. NYMA Tours zal bepalen of een deelnemer in staat is op een veilige manier
te kunnen deelnemen aan de fietstour. Indien NYMA Tours een of meerdere
deelnemers niet in staat acht veilig deel te kunnen nemen aan de fietstour kan
NYMA Tours een deelnemer weigeren. Dit in verband met de veiligheid.
3. Ondanks alle zorgvuldige veiligheidsmaatregelen, blijft deelname aan de
fietstours volledig op eigen risico van u en de deelnemers.
4. NYMA Tours is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel of andere schade die is
ontstaan als gevolg van het deelnemen aan de fietstours, tenzij er sprake is van
opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van NYMA Tours.
5. Als NYMA Tours aansprakelijk is dan is de schadevergoeding beperkt tot het
bedrag dat de verzekering van NYMA Tours aan NYMA Tours uitkeert.
Dit geldt alleen voor deelname tijdens de fietstour.

Artikel 10 – Vrijwaring
1. U vrijwaart NYMA Tours voor eventuele aanspraken van derden die schade
lijden door gebruik van de diensten van NYMA tours.
2. Als derden NYMA Tours aanspreken, zal u hem zowel buiten als in rechte
bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
3. Als u geen maatregelen neemt in verband met lid 2, mag NYMA Tours zelf
daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor NYMA
Tours, komen geheel voor uw rekening en risico.

Artikel 11 – Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de
geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt
vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling
volgt.

Artikel 12 – Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige
voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Nederlands recht.

Artikel 14 – Bevoegde rechter
Rechtbank Arnhem.